Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce komunikace v ul. Dr. Jánského, Chomutov
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: 2.2 Předmětem Veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících komunikací v ulici Dr. Jánského v Chomutově, úsek ul. Spořická - Edisonova. Celková délka řešeného úseku je 271,6 m. V rámci stavby budou vybudovány krátké úseky chodníků, dále bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení.

Návrh stavby vychází ze současného stavu a zásadně nemění jeho využití. Rozsah komunikace zůstává stávající. Nově jsou doplňovány nové úseky chodníků. Stávající plochy pro parkování, vjezdy a přístupy na sousední pozemky zůstanou zachovány.

Vzhledem k charakteru stavby a následného provozu se nepředpokládají změny charakteristiky vodního režimu daného území. Dešťová voda z povrchu zpevněných ploch bude nadále odváděna příčným a podélným spádem do stávajících uličních vpustí. Rozsah zpevněných ploch se výrazně nemění, odtokové poměry zůstanou v drtivé míře zachovány.
Místo plnění: Chomutov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.chomutov-mesto.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 08.03.2023 10:00
Datum zahájení: 10.02.2023 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: