Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, příspěvková organizace – projektová dokumentace – vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování služeb vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona
Odesílatel Petra Brožíková
Organizace odesílatele Statutární město Chomutov [IČO: 00261891]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.05.2023 09:46:45
Číslo jednací ve SpSl MMCH/71986/2023/Bro
ID ve SpSl MMCHZ230011892
Předmět Výzva k předložení cenových nabídek

Dobrý den,

jménem vedení statutárního města Chomutova si Vás dovoluji požádat o předložení cenové nabídky.

Dílem se v této smlouvě rozumí provedení následujících činností souvisejících s přípravou provedení stavebních úprav určených prostor, bezbariérových úprav, pořízení specifického vybavení a nábytku a propojení vnitřní konektivity v objektu Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, příspěvková organizace (dále jen „stavební úpravy“), včetně zajištění potřebného povolení stavebních úprav.

Projektová dokumentace (dále jen „PD“) bude řešit kompletní stavební úpravy včetně zařízení jednotlivých prostor specializovaným nábytkem, audiovizuálními pomůckami, dalším potřebným odborným vybavením i odbornými pomůckami, a to pokud jde o následující prostory (rozdělené podle typu v nich plánovaných aktivit): Jedná se o vzdělávání ve třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona. Třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona je možné zřizovat pouze pro děti nebo žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.

Nabídku podejte do 5. 6. 2023 do 10:00.

Termín ukončení plnění:
1. Dílo bude prováděno u zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy a řádně dílo dokončit a předat objednateli v následujících termínech:
a) část A (projektová dokumentace vč. rozpočtu a výkazu výměr): nejpozději do 31. 01. 2024
b) část B (pravomocné stavební povolení): nejpozději do 30. 04. 2024
3. Zhotovitel je dále povinen dodržet následující dílčí termíny pro provádění díla:
- zahájení stavebního řízení: nejpozději do 31. 01. 2024
- doručení Potvrzení SÚ objednateli (je-li relevantní): nejpozději do 31. 01. 2024

Stavební úpravy a vybavení určených prostor plánuje objednatel financovat v rámci žádosti o finanční podporu z výzvy 95. výzva IROP Školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče – SC 4.1 (MRR).
Datum vyhlášení výzvy (měsíc, rok): 11/2023
Datum zahájení příjmu žádosti o podporu v ISKP21+ (měsíc, rok): 05/2024
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (měsíc, rok): 06/2024

S přátelským pozdravem
Petra Brožíková DiS.
Odbor rozvoje a investic
Oddělení investic a dotací
Projektová manažerka
Statutární město Chomutov
Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602, Chomutov 430 28
Kancelář: č. 31, Náměstí 1. máje 1.
Email: p.brozikova@chomutov.cz
Tel: 474 637 491
Mob: 727 851 251


Přílohy
- Výzva-PD-Speciální škola-17. Listopadu, Chomutov-IROP-V95.pdf (1.03 MB)